ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 2023թ․

Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա
«Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն»-30 ժամ, 2 կրեդիտ 
Մոդուլը տե՛ս այստեղ:
Հաշվառման մատյանը տե՛ս այստեղ։

Մասնակիցներ՝

ԼյովաԱրմենակիՍարգսյան098025080lyova-sargsyan@mskh.am
Արման ԱլեքսանիԵրանոսյան094094039a.eranosyan@mskh.am
Մարիամ ՌազմիկիՎանեսյան 091187440mariamvanesian@gmail.com


Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց- 2023թ.

Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները- 5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ:

Վերապատրաստող՝
Լիանա Հակոբյան,
(էլ. հասցե՝ l. hakobyan@mskh.am հեռ՝ 093313616 )

Վերապատրաստման վայրը․


«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Ավագ դպրոց կաբինետ։

Ժամանակացույց

 • Դասընթացի սկիզբը՝ հոկտեմբերի 2
 • Դասընթացի ավարտը՝ հոկտեմբերի 23
 • Հանդիպումները՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ
  ժամը՝  14:30-17:30
 • Հետազոտական աշխատանքի հրապարակումը՝ հոկտեմբերի 31

Առաջին շաբաթ, hոկտեմբերի 2-6
Երկուշաբթի ,հանդիպման ձևը առկա, մնացած օրերին՝ հեռավար

Թեմա 1․
Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները
Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:
Բովանդակային  մասը.
«Մաթեմատիկա» առարկայի  կրթական ծրագրի նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը:

Գործնական աշխատանք 1.

 • Հանրակրթական պետական չափորոշիչը կարդալ, դուրս բերել մաթեմատիկա  կրթական ծրագրին վերաբերող դրույթները։ Քննարկում, կատարել դիտարկումներ, առաջարկներ։
  ա)ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
  բ)ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
  գ)ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 • Ծանոթանալ  հեղինակային կրաթական  ծրագրերին, դիտարկումներ, առաջարկներ անել։
  4-5-րդ դասարաններ՝ Գրետա Բակունց
  6-8-րդ դասարաններ՝ Լիանա Հակոբյան
  9-12-րդ դասարաններ՝ Հերմինե Անտոնյան  Թեմա 2․ Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում:
 • Հատկացվող ժամաքանակը-3 ժամ:

Բովանդակային մասը.

Խմբային աշխատանքները ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեջ՝

 • Խմբային աշխատանքներ
 • Համագործակցային նախագծեր
 • Ընտանեկան նախագծեր

Գործնական աշխատանք 2.

 • Ներկայացնել խմբային աշխատանքի կազմակերպման սեփական փորձը, նշել հաջողած կետերը, գրել, թե ինչը կփոխեիք կազմակերպման մեջ, եթե կրկին այն պլանավորեիք։Լրացուցիչ։ Կարդալ նշված հոդվածները․

Ընտանեկան դպրոց․ մանկավարժական օգնություն-Սուսան Մարկոսյան

Համագործակցային ուսուցման հնարավորությունները-Հասմիկ Ղազարյան

Խմբային նախագծի կազմակերպում-Մարինա Ստուպնիցկայա

Թեմա 3․ Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին
Հատկացվող ժամաքանակը-5 ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք)։
 • Ճամփորդությամբ ուսուցում (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կրթահամալիրում ճամփորդության կազմակերպման կարգը):

Գործնական աշխատանք 3.

 • Կազմել մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։
 • Կազմել մեկ ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։
 • Կարդալ ստորև հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։ 


Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ 

«Մաթեմատիկա» ամսագրի ծնունդը— ԼիանաՀակոբյան
«Նախագծային ուսուցում. տեսություն և փորձ»-Աշոտ Տիգրանյան

«Նախագծային ուսուցումը՝ որպես փորձարկված, կիրառելի, գործող մանկավարժություն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»-Մարգարիտ Սարգսյան

Ուսուցման նախագծային մեթոդ — Նունե Մովսիսյան

Չփակվող նախագծեր` շարունակական գործունեություն-Հասմիկ Ղազարյան


Երկրորդ շաբաթ
Հոկտեմբերի 9-13
Երկուշաբթի՝ առակ, մնացած օրերին՝ հեռավար։

Թեմա 4․ Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը:
Հատկացվող ժամաքանակը-5 ժամ

Բովանդակային մասը.

 •  Ինտեգրված գործունեություններով նախագծեր․
 • Մաթեմատիկա+ բնագիտական առարկաներ
 • Մաթեմատիկա+ oտար լեզու, թարգմանություն
 • Մաթեմատիկա + ՏՀՏ
 • Ուսումնական ճամբարներ:

Գործնական աշխատանք 4.

Կազմել ինտեգրված գործունեություններով մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

Կարդալ,ծանոթանալ։ 

Թեմա 5․ ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ
Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)
 • Geogebra, math-o-mir ծրագրերի կիրառումը դասապրոցեսին։ 
         

  Գործնական աշխատանք 5.

Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ։
Հեռավար ուսուցման կազմակերպման կարգ։
Առցանց ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման կարգ։


Լրացուցիչ։Կարդալ, ծանոթանալ։
ՏՀՏ-ն կրթական ծրագրերում

Անվճար մեդիագործիքներ բլոգերների համար — կազմեց Հերմինե Անտոնյան

Թեմա՝ 6. Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորում
Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.

Առավոտյան ընդհանուր պարապմուններ,մշակույթ, արժեքներ, նախասիրություններ, հետաքրքրություններ:

Գործնական աշխատանք 6.

 • Անդրադարձ առարկայական չափորոշչով սահմանված հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության բաղադրիչներից արժեհամակարգի ձևավորման բաղադրիչին:
 • Կարդալ ստորև մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել.

«Ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպման կարգ»

Մանկավարժությունը իմ պատկերացմամբ:


Երրորդ շաբաթ
Հոկտեմբերի 16-20

Թեմա 7․ Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը:
Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.
ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ, Մեդիագրադարան

Գործնական աշխատանք 7.

 • Քննարկում.
  Ուսումնական նյութերի ստեղծում, ուսումնական նյութի ստեղծման պահանջների արձանագրում
 • Այլոց ստեղծած ուսումնական նյութի փորձարկում
  / ընտրությունը կատարել Մեդիագրադարանից/։

  Օրինակներ՝
  Ո՞վ է ուզում դառնալ միլոնատեր
  Մաթեմատիկական խաչբառերի փաթեթ
 • Բլոգում ներկայացրեք Ձեր կազմած ուսումնական նյութերից որևէ մեկի փորձարկման արդյունքները (առավելությունը, թերությունները, բացթողումը, զարգացումը):

  Լրացուցիչ:

Ծանոթանալ ստորև նյութին.
ՈՒսումնական նյութերի փաթեթ

Մաթեմատիկա և վեցերորդցիները

Թեմա 8․ Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը
Հատկացվող ժամաքանակը-3ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • ինքնագնահատում
 • սովորողի անհատական պլան
 • ստուգատեսներ, ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, համերգներ
 • ֆլեշմոբներ

Գործնական աշխատանք 8.


Lրացուցիչ։ Կարդալ, ծանոթանալ։

Թեմա 9․ Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները ուսումնական առարկայի համատեքստում 

Հատկացվող ժամաքանակը-5ժամ:

Բովանդակային մասը․

 • «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ
 • անհատականացված ուսուցում, անհատական պլան
 • ինքնակրթության նախագծեր
 • սովորողի ընտրությամբ գործունեություն։Գործնական աշխատանք 9.

Նայել  մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրները, ներկայացնել լուծումները
Խնդիրներ1
Խնդիրներ 2

Ծանոթանալ ստորև նշված հոդվածներին, ուսումնական նյութերին.
«Ավագ դպրոցում սովորողի ինքնակրթության ծրագրի մշակման և իրականացման կարգ»


Լրացուցիչ։ Ծանոթանալ։
Սովորող-սովորեցնող աշխատանքի մեկ օրինակ
Առաջադրում են խնդիրներ սովորղները, ներկայացնում են լուծումները սովորեցնելով ընկերներին։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Բաժնի վերաբերյալ աշխատանքային փաթեթի հրապարակում բլոգում։ Ամբողջական աշխատանքը գնահատվում է 2  կրեդիտ, եթե կատարվել է ամբողջ աշխատնքում ընդգրկված  գործնական պարապմունքներից ցանկացած ութ աշխատանք։

Մենթորական աշխատանք․ հաշվետվություն

Միլենա Սիմոնյանին, Տաթև Մկրտչյանին ճանաչում եմ օգոստոսի երկրորդ կեսից, մանկավարժական ճամբարից։ Երկուսն էլ անցել են քառօրյա վերապատրաստումը և հիմա անցնում են փորձաշրջան․ Միլենան՝ Միջին դպրոցում, իսկը Տաթևը՝ Հարավային և Միջին դպրոցներում։
Մեր առաջին հանդիպման ժամանակ ներկայացրել եմ mskh.am-ը, օրացույցը, կայքից ինչպես գտնել իրենց սովորողների բլոգները, «Մաթեմատիկա» ամսագիրը, Գևորգ Հակոբյանի էջը՝ որպես ինքնակրթության հարթակ։
Հաջորդ կետը, որ մենք անդրադարձանք, կրթահամալիրում գործող կարգերն են, ուղարկել եմ հղումը, խնդրել եմ ծանոթանալ։
Հաջորդ մերը քայլը եղավ ծանոթանալ դասավանդողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին, նշեմ, որ աղջիկները շատ մեդիագրագետ են և շատ քայլեր բլոգի հետ կապված ինքնուրույն են կատարել։
Միասին կազմել ենք անհատական աշխատաժամանակը։

Continue reading

Մասնաժողովի նիստ, 26 սեպտեմբերի 2023թ․

Օրակագում.

2023-2024 ուստարվա ուսումնական առաջին շրջանում, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, սովորողի ընտրությամբ դասընթացների, սովորողի ընտրությամբ գործունեության, սովորողի լրացուցիչ կրթության դասընթացների ծրագրերը, զարգացման ծրագրերը, օրացույցը։

Մանկավարժական ճամբարի ժամանակ մաթեմատիկա դասավանդողների հետ քննարկել ենք «Մաթեմատիկա» ամսագրի լաբորատորիայի օրացույցը, հավաքի ժամանակ միասին վերամշակել ենք, տես այստեղ։

Continue reading

Սեպտեմբերի 4-8.

Շնորհավոր նոր ուսումնական տարի, 2023

Առարկայական ծրագիրը տե՛ս այստեղ։

Սիրելի սովորող, բլոգում նոր բաժին բացիր՝.

Հանրահաշիվ 7․ 2023թ․/ բացում են 7-րդ դասարանցիները
Երկրաչափություն 7․ 2023թ․/ բացում են 7-րդ դասարանցիները

Հանրահաշիվ 8․ 2023թ․ / բացում են 8-րդ դասարանցիները
Երկրաչափություն 8․ 2023թ․ / բացում են 8-րդ դասարանցիները

7-րդ , 8-րդ դասարանի սովորողների համար անհրաժեշտ էլ․ դասագրքերի հղումները․

7-րդ դասարան
Հանրահաշիվ 7 /Հեղինակ՝ Միքայելյան
Հանրահաշիվ 7 /Հեղինակ՝ Գոգյան
Հանրահաշիվ 7 / Հեղինակ՝ Նիկոլսկի
Երկրաչափություն 7 / Հեղինակ՝ Հարությունյան
Երկրաչափություն 7/ Հեղինակ՝ Աղեկյան
Երկրաչափություն 7 / Հեղինակ՝ Աթանեսյան

8-րդ դասարան
Հանրահաշիվ 8/ Հեղինակ՝ Նիկոլսկի
Երկրաչափություն 8/ Հեղինակ՝ Աթանեսյան

Սեպտեմբերի 4-8.
Աշխատանք 7-րդ , 8-րդ դասարանի սովորողների համար։


Քայլ 1.

Continue reading

Մաթեմատիկա․ ֆլեշմոբի անկացման կարգ

Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին չորեքշաբթի օրը կրթահամալիրում կազմակերպվում է բաց (կարող է մասնակցել ցանկացած մարդ) ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից` տարբեր մարդիկ, տարբեր վայրերում միաժամանակ զբաղված են մաթեմատիկական նույն առաջադրանքը կատարելով:

Ֆլեշմոբի առաջադրանքները

Առաջադրանքները հինգ մակարդակի են՝ առաջինից մինչև չորրորդ մակարդակի խնդիրները տարբեր բարդության են՝ պարզից դժվար, իսկ հինգերորդ մակարդակի խնդիրները առաջադրում են կրթահամալիրի տարատարիք սովորողներ, ծնողներ կամ այլ ցանկացողներ (ոչ կրթահամալիրից), այդ իսկ պատճառով այդ մակարդակում ընդգրկված խնդիրները կարող են լինել տարբեր բարդության: Յուրաքանչյուր մակարդակում առաջարկվում է տասը խնդիր:

Ինչպես մասնակցել ֆլեշմոբին.

Ֆլեշմոբի անկացման օրը, ժամը 19:00 (եթե այդ օրը տոնական օր է կամ արձակուրդային օր է, առաջադրանքները տեղադրվում են նախատեսվածից շուտ, ժամը՝ 13:00-ին) առաջադրանքները  հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում՝  mskh.am,  «‎Մաթեմատիկա »‎ ամսագրում՝  mathjournalmskh.edublogs.org, մաթեմատիկայի ուսումնական կենտրոնի բլոգում` emath.mskh.am: Մասնակիցն ինքն է ընտրում առաջադրանքի տարբերակը: Մի մասնակիցը կարող է տարբեր մակարդակի առաջադրանքներ կատարել: Կրթահամալիրի դասվարների և մաթեմատիկա դասավանդողների համար ֆլեշմոբի առաջադրանքների ձևաթուղթ լրացնելը (մասնակցելը) ցանկալի է: Մասնակիցները պատասխանները պետք է ուղարկեն առաջադրանքները հրապարակումից հետո մինչև ընթացիկ շաբաթվա կիրակի օրը,  ժամը 23:59, տոնական օրերին ինչպես նաև  ոչ կրթահամալիրի սովորողների համար ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ շաբաթով: 

Առաջադրանքների համար խնդիրներ ընտրում են.

 • Առաջին մակարդակի համար՝ կրթահամալիրի «Իմացումի հրճվանք» լաբորատորիան. պատասխանատու՝ երկու դասվար ըստ համաձայնեցված ցուցակի։ Խնդիրներ ընտրելիս պատասխանատունները նախապես լուծում են խնդիրները, ընտրված տասն խնդիրը ուղարկում են դասվարների և մաթեմատիկա դասավանդողների խմբին՝ նշելով խնդիրը և պատասխանը։
 • Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ մակարդակների համար  մաթեմատիկա դասավանդողը, ոչ ավել քան երկու դասավանդող ըստ համաձայնեցված ցուցակի։ Խնդիրներ ընտրելիս պատասխանատուն (պատասխանատուները) նախապես լուծում են խնդիրները, ընտրված տասն խնդիրը ուղարկում են մաթեմատիկա դասավանդողների խմբին՝ նշելով խնդիրը և պատասխանը։
 • Հինգերորդ մակարդակի համար՝ առաջադրում են կրթահամալիրի և կրթահամալիրից դուրս սովորողները կամ այլ ցանակացողներ:
  Կրթահամալիրի յուրաքանչյուր օղակից  գոնե մեկական խնդիր առաջադրում են մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորողները այլ սովորողներ։ Պատասխանատու՝ երկու մաթ․ դասավանդող կրթահամալիրի տարբեր օղակներից։

Ֆլեշմոբի անցկացման փուլերն ըստ հերթականության:

ֆլեշմոբի կազմակերպիչ-պատասխանատուն առաջադրանքները  հրապարակելուց մեկ օր  առաջ հիշեցնում է դասվարներին և մաթեմատիկա դասավանդողներին  ֆլեշմոբի կայացման մասին:

Ֆլեշմոբի առաջադրանքները  հրապարակումից հետո հաջորդ օրը նույնպես հիշեցնում է, որ ֆլեշմոբը դեռևս ընթացքի մեջ է, հիշեցնում է ժամկետի ավարտի մասին:

ֆլեշմոբի կազմակերպիչ-պատասխանատուն էլեկտրոնային փոստով  յուրաքանչյուր ամսվա ֆլեշմոբի օրը հիշեցնում է  դասվարներին և մաթեմատիկա դասավանդողներին,  թե ով է  լինելու հաջորդ ամսվա ֆլեշմոբի յուրաքանչյուր մակարդակի պատասխանատուն:

Ամսվա պատասխանատուները, յուրաքանչյուր մակարդակի համար իրենց կազմված խնդիրները ուղարկվում են դասվարների, մաթեմատիկների խմբին մինչև այդ ամսվա տասնհինգը:

 Խնդիրները քննարկվում են և՛ առցանց տարբերակով, և՛ ֆիզիկական միջավայրում: 

Բոլոր խնդիրները քննարկվում են կրթահամալիրի մաթեմատիկա լաբորատորիայի  մենթորի-ուսուցչի հետ: Մաթեմատիկա դասավանդողները առաջադրված խնդիրները քննարկում են իրենց հերթական հավաքների ժամանակ, իսկ  դասվարները գրում են իրենց առաջարկները, դիտողությունները առցանց տարբերակով, անհրաժեշտության դեպքում կարող են մասնակցել մաթ․ դասավանդողների հավաքին, ֆլեշմոբի հետ կապված հարցերը պարզաբանելու համար:

ֆլեշմոբի կազմակերպիչ-պատասխանատուն մինչև ընթացիկ վերջին երկուշաբթի օրը սպասում է իր գործընկերների արձագանքին, անհրաժեշտության դեպքում կարող է խնդիր ավելացնել կամ առաջարկված խնդիրը փոխել այլ խնդրով կամ  պատասխանատուին խնդրել լրացնել մակարդակը այլ  խնդիրներով:  Վերջնական տարբերակով խնդիրները տեղադրում է  google ձևաթղթում, ուղարկում մաթեմատիների և դասվարների խմբին այդ ամսվա վերջին երեքշաբթի օրը։

Արդեն ընտրված, վերջնական տեսքի բերած, խմբագրված  խնդիրները, մենթոր-ուսուցիչը  բաշխում է դասվարների և մաթեմատիկա դասավանդողների միջև, յուրաքանչյուրին անհատական նամակով գրում է, թե որ խնդրի լուծումը պետք է ներկայացնի իրեն, դասվարը, դասավանդողը խնդիրների լուծումները ներկայացնում են նամակը ստանալոևց ոչ ուշ քան տասն օրվա ընթացքում։

Դասվարները, մաթեմատիկա դասավանդողները խնդրի լուծումները քննարկում են իրենց հավաքների ժամանակ, լուծումները ուղարկում են մենթոր-ուսուցչին՝  նշելով  թե ինչպես կլուծեն այդ խնդիրները իրենց սովորողների հետ:

Ֆլեշմոբի ավարտից հետո

Ֆլեշմոբի ավարտից հետո, ֆլեշմոբի կազմակերպիչ-պատասխանատուն հիշեցնում է դասվարներին, մաթեմատիկա դասավանդողներին, թե  յուրաքանչյուր մակարդակից քանի սովորող է մասնակցել: Ավարտից հետո երկու օրվա ընթացքում կազմում է ստուգման շաբլոնները և  ուղարկում է դասվարներին և մաթեմատիկա դասավանդողներին: Դասվարները և մաթեմատիկա դասավանդողները իրենց սովորողների աշխատանքները ստուգում են շաբլոնները ստանալուց հետո  մեկ շաբաթա ընթացքում, առաջին մակարդակի խնդիրների ճիշտ պատասխանի համար ստուգողը շաբլոնում մուտքագրում է ճիշտ է բառը, իսկ հակառակ դեպքում՝ ճիշտ չէ բառը, մնացած մակարդկաներում՝  ստուգողը մուտքագրում է 1, 0 թվանշաններըը համապատասխան ճիշտ, սխալ պատասխանների համար: Ստուգողը դատարկ վանդակներում նույնպես նշում է զրո միավոր: Համակարգողը այդ ընթաքցում մեկ անգամ ևս հիշեցնում է դասվարներին և մաթեմատիկա դասավանդողներին ֆլեշմոբի աշխատանքները ստուգելու, ավարտելու մասին: Այն դասվարները, դասավանդողները, ովքեր չեն հասցնի ստուգեն նշված ժամկետում կամ հիշեցումից հետո ևս չեն ստուգի իրենց սովորողների աշխատանքները,  բացատարագիր են գրում համապատասխան ծրագրի ղեկավարին:

Համակարգողը ստուգված շաբլոնները նորից է նայում, բաց թողած աշխատանքները ստուգում է, ստուգում է նաև այլ դպրոցի սովորողների աշխատանքները, անհատական հասցեով նրանց է  ուղարկում արդյուքնները, հիշեցնում է հաջորդ ֆլեշմոբի մասին:  Ստուգված, ամփոփ ֆայլը ուղարկում է դասվարներին, ծրագրի ղեկավարներին ոչ ուշ,  քան հաջորդ ամսվա քսանը:

Յուրաքանչյուր ամիս ըստ համաձայնեցված ցուցակի, կազմակերպում է յուրաքանչյուր ամսվա ամփոփ ֆայլի աշխատանքների վերլուծություն սովորողների հետ, մինչև հաջորդ ֆլեշմոբի կայացման օրը:


Մենթոր-ուսուցիչը կազմակերպում է բոլոր խնդիրների լուծումների հրապարակումը մինչև հաջորդ ֆլեշմոբի կայացման  օրը, ընդ որում  հինգերորդ մակարդակի խնդիրների լուծումները համակարգում են այդ ամսվա ֆլեշմոբի հինգերորդ մակարդակի պատասխանատուները:


Արդյունքները հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում՝  mskh.am, Մաթեմատիկա ամսագրում՝  mathjournalmskh.edublogs.org, մաթեմատիկայի ուսումնական կենտրոնի բլոգում` emath.mskh.am:

ֆլեշմոբի կազմակերպիչ-պատասխանատուն յուրաքանչյուր մակարդակի խնդիրները հավաքում է մեկ փաթեթով (120 խնդիր յուրաքանչյուր մակարդակի համար) և հունվար ամսվա ավարտին  ներկայացնում է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի  էլ. գրադարանին՝  որպես  Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան օրվա նվեր դասվարների և մաթեմատիկա դասավանդողների կողմից:

Լրացուցիչ:
Ուսումնական տարվա երկրորդ, չորրորդ ուսումնական շրջաններում պատասխանատու-համակարգողը կազմակերպում է լրացուցիչ ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից  (առկա միջավայրում հանդիպում)  բոլոր այն մասնակիցների համար, ովքեր առաջին և երրորդ ուսումնական շրջաններում ակտիվորեն մասնակցել են ֆլեշմոբին և ստացել են առավելագույն միավորներ:

Սեպտեբերի 1. Գիտելիքի օր

Հանդիպում 7-րդ, 8-րդ դասարանի սովորողներ հետ։
Օրակարգում՝

Զրույց․Մաթեմատիկական վիկտորինաներ

ա)Սովորողները ներկայացնում են ամառային արձակուրդներին իրենց հանդիպած ամենահետաքրքիր խնդիրը մաթեմատիկայից կամ ինչ աշխատանքներ են կատարել մաթեմատիկայից։

բ) Բանավոր հաշվարկ․ Վիկտորինա մաթեմատիկայից

Աշխատանքի նպատակը․

Սեպտեմբերի մեկը սովորողների համար դարձնել տոն, ուսումնական տարին սկսել տոնական, ուրախ մեկնարկով՝ խաղալով մաթեմատիկական խաղեր։

Ընթացքը։

Սովորողները բաժանվում են խմբերի / կախված սովորողների քանակից /

Բանավոր պատասախում են տրվող հարցերին

Սովորողները իրենք են կազմում վիկտորինա /հարցաշար/ իրենց դասընկերների համար։

Առաջին ուսումնական շրջան․2023թ․Սեպտեմբերյան նախագծեր

Առարկայական ծրագիրը տես այստեղ;

Սեպտեմբեր

Կրթահամալիրի սեպտեմբերյան ուղեցույցը տե՛ս այստեղ:

Աշխատանքի ընդհանուր նկարագիրը․

Սեպտեմբերի 1.
Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նախագծերի մեկնարկ
Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ, 7-8-րդ դասարաններ

Կարճաժամկետ աշխատանք․
Բլոգային ստուգատես
Սեպտեմբերի 1-8

Սովորողի քայլերը.

Բլոգների ստուգում, նախորդ ուսումնական տարվա նյութերի արխիվացում
Հանրահաշիվ-7, 8, երկարաչփություն-7, 8 բաժինների տեղադրում բլոգում
Անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տեղադրում համակարգչում կամ օնլայն տարբերակի հղումը բլոգում
Անհրաժեշտ ռեսուրսների տեղադրում:

Երկարաժամկետ նախագիծ
Սեպտեմբերի 10-30
Մասնակիցներ՝ 7-8-րդ դասարանցիներ

Սովորողները ընտրում են ստորև նշված նախագծերի վերնագրերերից որևէ մեկը և փորձում են համացանցի, այլ ուսումնական աղբյուրների օգնությամբ ուսումնասիրել նյութերը։

«Թվաբանական նշանների առաջացումը, պատմությունը»

«Մաթեմատիկական նշանների, սիմվոլների պատմությունը, ծագումը»

«Մաթեմատիկական պարադոքսներ»

«0 -ի ծագումը»

«Հանրահաշվի առաջացման պատմությունը»

«Երկրաչափական տերմինների ծագումը, պատմությունը»

«Բացասական թվեր․ երբ են առաջացել»

«Այլ» սովորողի առաջադրած վերնագրեր, լրացման փուլում է